روش نصب لمینت

ابتدا سطحی که میخوهید لمینت را روی آن بچینید از نظر صاف بودن کاملا" بررسی کنید . سطوح پانل ها را از نظر خرابی مورد بررسی قرار دهيد،کليک های نر و ماده پانل ها را در نظر بگيريد...

ابتدا سطحی که میخوهید لمینت را روی آن بچینید از نظر صاف بودن کاملا" بررسی کنید . سطوح پانل ها را از نظر خرابی مورد بررسی قرار دهيد،کليک های نر و ماده پانل ها را در نظر بگيريد...

یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
ثبت نام

روش نصب لمینت

یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ | 14:321 نظر154 بازدید

ابتدا سطحی که میخوهید لمینت را روی آن بچینید از نظر صاف بودن کاملا" بررسی کنید .

 سطوح پانل ها را از نظر خرابی مورد بررسی قرار دهيد،کليک های نر و ماده پانل ها را در نظر بگيريد)مطابق شکل شماره 1(

و از سمت چپ اتاق شروع به نصب  کفپوش ها کنيد به طوريکه نر پانل در کنار ديوار قرار گيرد

)مطابق شکل شماره 2(

قبل از شروع نصب پارکت ابزار فاصله انداز را بين ديوار و پانل قرار داده تا فاصله  مورد نظر ايجاد شود

)شکل شماره 3(

کفپوش ديگر را در امتداد کفپوش مورد نظر روی زمين قرار داده و با کليک بر روی آن به يکديگر کليد کنيد و به همين ترتيب پانل های ديگر را به يکديگر متصل سازيد

)مطابق شکل 3-1 تا 3-3 (

2- روی آخرين پانل رديف اول،طول مورد نظر را برای برش علامت گذاری کنيد(امتداد پانل را که به ديوار متصل ميشود ببريد)اگر طول پانل بريده شود حد اقل 200 ميليمتر باشد رديف دوم را با اين قطعه آغاز کنيد.

 

توجه :حداقل اندازه پانل بريده شده هر رديف برای استفاده در رديف بعدی بايد 200 ميليمتر باشد
دقت کنيد که اشکال لايه دکور(رنگ چوب)روی پانل در هنگام نصب با پانل های ديگر مطابقت داشته باشد.

 

 

 

 3-  پس از قراردادن رديف اول رديف دوم را به قطعه باقی مانده از برش رديف اول و يا قطعه ايی که الگوی مناسبی با پانل های هم جوار دارد آغاز کنيد. کليک نه پانل رديف دوم را کنار رديف اول کليک کنيد)شکل 4(

و ساير پانل ها را به همين روش در امتداد پانل اول(قسمت طولی) کليک کنيد. (شکل 5،6) بدين صورت تمامی کليک های نر رديف دوم در مادگی رديف اول کليک ميشود
) شکل 7،6 ( اطمينان حاصل کنيد بين کليک ها هيچ شيار وا فاصله ايی وجود نداشته و کاملا دو پانل به هم چسبيده باشد

4-     حال می توانيد نصب رديف های ديگر را آغاز کنيد

 

5 - هنگاميکه به انتهای فضا(کنار ديواره ها) رسيديد برای ايجاد برش طولی در پارکت،پانل را بر روی پانل طولی قبلی گذاشته و خط برش را ايجاد کنی.

 

برای اين پانل می توانيد از پانل های بريده شده رديف قبلی استفاده کنيد.

منبع:http://laminatefloor.ir


کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای ایران المان محفوظ می باشد